Handlingar

Utgångspunkten för en överlåtelsebesiktning är byggnadens ålder, brukande och allmänna skick.

Som grund för besiktningen används handlingar samt upplysningar från säljaren som lämnats till besiktningsförrättaren om handlingarna är av den beskaffenheten att de kan användas.

Handlingar och upplysningar som besiktningsförrättaren får del av antecknas i besiktnings-utlåtandet. Tillhandahåller fastighetsägaren handlingar eller lämnar denne på annat sätt informa-tion rörande fastigheten skall besiktningsförrättaren anteckna detta i besiktnings-utlåtandet och låta informationen utgöra grund för besiktningen.

Det åligger inte besiktningsförrättaren att särskilt kontrollera uppgifternas riktighet i annat fall än i de avseenden där de fram-står som uppenbart felaktiga.