Riskanalys  

Vid sidan av de fel som antecknats vid en omsorgsfullt gjord okulär besiktning skall besiktningsför-rättaren anteckna om det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga brister än de som framkommit vid den okulära besiktningen.

Till grund för riskanalysen har besiktnings-förrättaren att beakta den information som framkommit av handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen samt sådana förhållanden som det är viktigt för en fastighetsägare att känna till.

När påtaglig risk för väsentlig brist antecknas i besiktnings-utlåtandet skall besiktningsförrättaren lämna en motivering.