ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN

Med besiktningsförrättare i nedanstående text avses i tillämpliga delar även besiktningsföretaget.

Ändamålet med att genomföra en överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen är att inför en fastighetsöverlåtelse med hjälp av en byggteknisk undersökning samla och redovisa mesta möjliga väsentliga information om fastighetens fysiska skick.

Resultatet av denna byggtekniska undersökning redovisas på så sätt att besiktningsförrättaren upprättar ett besiktningsutlåtande som sänds till den som beställt besiktningen. Med hjälp av den kunskap som förmedlas i ett besiktningsutlåtande ges redan före en fastighetsöverlåtelse ett säkrare underlag för att bedöma fastighetens verkliga skick och den förväntan en köpare kan ha på byggnaden / byggnaderna.

Den information som erhålls genom besiktningsutlåtandet kan ligga till grund för köpares och säljares diskussion om köpeskilling och andra villkor för fastighetsöverlåtelsen. Härigenom minskar risken för att den nyblivna ägaren efter inflyttningen kommer att uppleva missnöje på grund av sina felslagna förväntningar och risken för framtida tvist mellan köpare och säljare minskar samtidigt som möjligheterna till en problemfri fastighetsöverlåtelse ökas. Besiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

Överlåtelsebesiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt. Besiktningen är en del av köparens undersökningsplikt.

Även sådana delar av fastigheten som inte besiktigas ingår i köpar-ens undersökningsplikt.